МЦО ПРАЈТ
85

Младински Круг на тема: Ментално Здравје

На иницијатива на учениците од IX одделение од ООУ “Кочо Рацин”- Охрид , на 20 март, во Младински Центар Охрид, Младински Круг на тема: Ментално Здравје со лиценциран Психолог •Теодора Алексиоска•.
Учесниците имаа можност гласно да зборуваат на оваа актуелна тема, бидејќи менталното здравје ја вклучува нашата емоционална, психолошка и социјална благосостојба и истото е појдовна основа за здрава општествена средина.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави