ЗА КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕГА

СЕГА е национална младинска чадор организација избрана да раководи со Младинскиот Центар Охрид, со финансиска поддршка и адаптиран простор од Општина Охрид .

Иницијативата за формирање на Коалиција на младински организации беше покрената од страна на Младински Совет – Прилеп и две партнер-организации за аплицирање и имплементација на проектот “Младински Национален Акционен План”. Како продолжение на започнатиот процес, Коалицијата на Младински организации “СЕГА” неформално е формирана на 20 Јануари 2004 год. со цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната стратегија за млади на РМ и да помогне во исполнување на потребите на младите. На 27 Септември 2004 год. е донесена одлука за формално регистрирање на Коалицијата како здружение на граѓани.

СЕГА е национална платформа на младински организации во Северна Македонија, со повеќе од 18 години искуство во застапување за потребната законска легислатива за младинско учество, информирање, вработување и активизам.

LinkedIn
YouTube
Instagram

МИСИЈА НА СЕГА

СЕГА работи на развивање и примена на младински политики на локални и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организации со цел активирање на младите и подобрување на условите на нивниот личен и професионален развој во Република Северна Македонија

ВИЗИЈА НА СЕГА

Младите делуваат на промените и развојот на Македонија, учествуваат во донесување на одлуки на локално и национално ниво за прашања кои директно ги засегаат. СЕГА како одржлива и развиена младинска коалиција овозможува младите да веруваат во себе, да ги остваруваат своите интереси, да креираат и да градат.

ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

  • Активно застапување за интересите и потребите на младите и младинските организации
  • Поттикнување на пристапот оддолу-нагоре во редовната работа
  • Отвореност за соработка со организации од земјата и странство
  • Активна соработка со сите институции на национално и локално ниво кои имаат надлежности поврзани со потребите на младите
  • Проактивност во информирањето и решавањето на младинските прашања
  • Застапување за зголемување на опфатот на млади во формалните младински организации
  • Застапување за зголемување на обемот на работа на младинските организации

Стратешки Приоритет 1

Стратешки Приоритет 2

Стратешки Приоритет 3

ТИМОТ НА СЕГА

Зоран Илиески

Извршен Директор

Томислав Гајтаноски

Раководител за развој и ресурси

Мариче Тренеска

Соработник на Програма

Миле Илиески

Финансиски и Административен Менаџер

Моника Илиоска Кантарџиоска

Раководител на Програми

Весна Коневска Стојаноска

Соработник на Програма

Викторија Смилеска

Соработник за Логистика и Членство