МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД

Младински Центар Охрид е место каде се спроведуваат програми кои ќе ја подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјалниот и професионалниот живот на младите, се обезбедуваат информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите.

Младински центар Охрад

МИСИЈА

Младински Центар Охрид постои за да се обезбеди соодветен и безбеден простор каде ќе се спроведува системска поддршка на личниот развој на младите луѓе и нивното активно вклучување во животот во заедницата преку:

Неформално образование: обучување и подучување на млади
Информално искуствено учење преку забавни и волонтерски активности организирани за и од млади
Информирање, ментортство и советување

УСЛУГИ НА МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД

ШТО НУДИ МЦО?

Простор за едукација, забава и креативно исполнување на слободното време на младите

Едукативни и креативни работилници

Информирање за младински можности

Менторство, советување и поддршка на вработливоста

Поддршка и поттикнување на креативниот потенцијал на младите

Обуки за млади и претставници на младинскиот сектор

Вмрежување, соработка и поддршка на младинските организации и организациите за млади од Охрид

Простор за организирање на работилници, обуки и конференции за локалните организации

ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА ВО МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД

МЦО и услугите кои ги нуди ќе бидат достапни за сите млади луѓе без исклучок
МЦО гарантира еднаквост во пристапот на услугите на сите млади без оглед на полот, потеклото, националната и верската припадност и социјалната категорија
Секој корисник ќе биде услужен со акцент на индивидуален пристап на бараната информација
Со секоја дадена услуга ќе се почитува приватноста на корисникот (приватност на личните податоци
Услугите на МЦО ќе се даваат на професионален начин од страна на обучени младински работници
Понудените информации ќе бидат комплетни, редовно ажурирани, практични и прилагодени за младите
МЦО со услугите кои ги нуди ќе се стреми да опфати што поголем број на млади со користење на креативен и иновативен избор на стратегии, методи и алатки
Младите луѓе ќе ја имаат можноста да учествуваат на различни активности, преку различни методи на младинската работа, на локално, регионално, национално и меѓународно нивно
МЦО ќе соработува и вмрежи со останатите младински организации и структури од регионот, со институции и тела кои работат со млади

ПРОГРАМИ НА МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ОХРИД

Младинско Учество

Унапредување и поттикнување на учеството на младите во процесите на донесување одлуки во  образовните институции и локлната заедница 

Младинско Информирање

Навремено и точно информирање на локалните млади за сите можности кои им се нудат

Вработување и претприемништво

Унапредување на личниот развој на младите и поттикнување на нивната вработливост

Култура

Младинскиот Центар Охрид ќе работи во насока на развивање на креативниот потенцијал на младите но и промоција на млади уметници и креативци

Неформално Образование

Посебен фокус во Програмата на МЦО ќе има и едукацијата на младите од Охрид, преку различни методи на неформално образование

Стани дел од Волонтерски Клуб

Стани дел од Креативен Клуб