ЕУ: Глобална Европа Тематска програма за човекови права и демократија

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Глобална Европа Тематска програма за човекови права и демократија

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

 

КРАЕН РОК:

27 март 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Конкретната цел на овој повик за предлози е да се бориме со неказнетоста со градење на базата на знаење за одговорност, и развивање на сеопфатни стратегии и алатки за решавање на празнините во знаењето, капацитетот и обврските. Иницијативата: 1. Ќе ја олесни координацијата, пристапот до и споделувањето на информации и знаења од страна на сите релевантни актери; и 2.  Да го поддржат нивниот капацитет за собирање и користење на докази и знаења – за застапување и одговорност на глобално, регионално и национално ниво.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • правно лице;
  • непрофитабилно;
  • Невладина организација на граѓанското општество (ве молиме забележете дека Комитетот за оценување ќе ги земе предвид различните правни форми на регистрација во соодветните земји, за кои кандидатот треба да прикаже потврда),
  • Има своја главна област на работа, цели и докажано искуство во меѓународната кривична правда и/или други области на транзиционата правда, барање вистина, репарации и гаранции за непотврда;
  • Директно одговорен за подготвувањето и управувањето со акцијата со соработникот(ите) и поврзаниот(ите) ентитет(и), не дејствувајќи како посредник;
  • Имаат демонстриран капацитет за управување со глобална иницијатива. Овој критериум ќе се процени врз основа на докажано искуство од работењето во повеќе од 10 земји низ различни континенти во последните три години (да биде вклучено во анексот А.2, дел 2.2 “Искуство”);

Ниту едно ограничување на националноста не важи за водечките апликанти и (ако има) поврзани ентитети.

 

БУЏЕТ:

20,000,000.00 евра

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: