Инфо за Млади
215

Вработување на јавни службеници во КПУ Затвор Охрид

 КПУ Затвор Охрид има потреба од Референт – Tехнички секретар, Одделение за општи и правни работи, Сектор за ресоцијализација(1) извршител(и)

Општи услови
–   да е државјанин на Република Македонија,
–   активно да го користи македонскиот јазик,
–   да е полнолетен,
–   да има општа здравствена способност за работното место,
–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, вишо/средно гимназиско или средно стручно образование – економска насока
– најмалку 1 (една) година работно искуство во струката

Општи работни компетенции
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување

Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

 

Активен до: 14.07.2023

Повеќе детали на: http://Vrabotuvanje.com – Вработување на јавни службеници во КПУ Затвор Охрид – Охрид – ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави