Глобален – Програма за животна средина мали грантови – ГЕФ СГП Република Северна Македонија: Повик за поднесување на Предлог проекти ГЛОБАЛЕН ЕКОЛОШКИ ФОНД – ГЕФ

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Повик за поднесување на Предлог проекти  ГЛОБАЛЕН ЕКОЛОШКИ ФОНД – ГЕФ

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Глобален – Програма за животна средина мали грантови – ГЕФ СГП Република Северна Македонија

 

КРАЕН РОК:

29 мај 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Повик за  поднесување на Предлог проекти во следниве цетрални иницијативи:

Иницијатива 3. Придобивки од пристап до ниско-јаглеродна енергија.

Иницијатива 4. Локални со глобални коалиции за ракување со хемикалии и отпад.

Иницијатива 5. Катализирање на одржливи урбани решенија.

Кои иницијативи ќе содржат активности со резултати и во;

Иницијатива 8. Зголемување на социјалното вклучување (инклузија).

Иницијатива 9. Управување со знаење.

Иницијатива 10. Управување со резултати, следење и оценување.

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Право за пријавување имаат законски регистрирани Здруженија на граѓани активни во областа на  заштитата на животната средина како и Здруженија кои работат во други области.

 

БУЏЕТ:

/

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Пријавувањето на Предлог Проектите (ПП) се врши според „Напатствија, Критериуми и Формулари за  предлог проекти за ОФ7 февруари 2023“ кои може да се добијат по електронска пошта од Канцеларијата на  ГЕФ ПМГ со испраќање на електронска порака до [email protected] со предмет (subject):

Напатствија за повик февруари 2023, со текст од кое Здружение се јавувате и на крајот ставете име на  лицето кое ја праќа пораката.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: