МЦО ПРАЈТ
122

Е-Учество: Локална Стратегија за Млади на Општина Охрид

Е-кампањата на Младински Центар Охрид се насочува кон зголемување пред се на младинската информираност, но и поттикнување на младинското учество.
Локалната Стратегијата за Млади ги поставува основните принципи и насоки за дејствување на сите чинители во општеството кои во крајна линија ќе доведат до остварување на потребите, правата, но и интересите на младите луѓе.
Кога е донесена Локалната стратегија за млади?
Кој е периодот на имплементација?
Што опфаќа Локалната стратегија за млади?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави