МЦО ПРАЈТ
41

Е-Кампања за Е-Младинско Учество, во однос на Локалната Стратегија за Млади

Е-Кампања за Е-Младинско Учество, во однос на Локалната Стратегија за Млади, со осврт на стратешките области.
Која стратешка цел, ја опфаќа Стратешката Област: Квалитет на живот?
Кои активности ги опфаќа оваа стратешка цел?
Тагови:

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави