Европска Комисија: Хоризонт Европа рамковна програма

Инфо за Младински Организации
123 views

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Хоризонт Европа рамковна програма (ХОРИЗОНТ)

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европска Комисија

КРАЕН РОК:

24 февруари 2024 година, до 17:00 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Оваа тема ќе го поддржи Европскиот зелен договор, особено нејзините цели за климата и предлогот на ЕУ за закон за реставрација на природата на стратегијата на ЕУ за биодиверзитет за 2030 година.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Секое правно лице, без оглед на неговото место на формирање, вклучувајќи правни субјекти од нездружени трети земји или меѓународни организации (вклучувајќи ги и меѓународните европски истражувачки организации) имаат право на учество (без разлика дали има право на финансирање или не), под услов да бидат исполнети условите предвидени во Регулативата за Хоризонт Европа, заедно со сите други услови утврдени во конкретната тема на повикот. „Правно лице” значи секое физичко или правно лице создадено и признато како такво според националното право, правото на ЕУ или меѓународното право, и кое може, дејствувајќи од свое име, да ги остварува правата и да биде предмет на обврски, или ентитет без правосуден карактер. Корисниците и поврзаните ентитети мора да се регистрираат во Регистарот на учесници пред да ја поднесат нивната апликација, со цел да добијат идентификациски код на учесникот (PIC) и да бидат валидирани од централната служба за валидација пред потпишувањето на договорот за доделување на грантови. За потврдата, од нив ќе биде побарано да ги прикачат потребните документи кои го покажуваат нивниот правен статус и потекло за време на фазата на подготвување на грантови. Валидираниот PIC не е предуслов за поднесување на апликација.

БУЏЕТ:

До 500.000 илјади евра

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: