Институт за рaзвој на заедницата: Повик финансиска поддршка за формирање на енергетски задруги во Македонија

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Повик финансиска поддршка за формирање на енергетски задруги во Македонија

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Германската Фондација за Заштита на Животна Средина (DBU)

Здружение Институт за рaзвој на заедницата (ИРЗ) Тетово – Македонија

КРАЕН РОК:

13 октомври 2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Во рамките на оваа проектна компонента финансиски ќе бидат поддржани најмалку 4 енергетски задруги во Македонија, и покрај финансиска поддршка, за нив ќе се обезбеди менторска поддршка, студиска посета во Германија и обука на лице место за одржавање фотонапонски централи.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Правни лица регистрирани според законот за здруженија и фондации кои се декларираат како енергетски задруги

БУЏЕТ:

Најмногу 50% од вкупната вредност на фотонапонската централа и најмногу до 5000 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот линк

 

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: