ЕУ: Ерaсмус +, Клучна акција 3 – Европска младина заедно

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Ерaсмус +, Клучна акција 3 – Европска младина заедно

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

9 март 2023 во 17:00 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Проверете во Програмскиот водич „Еразмус+”

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Проверете во Програмскиот водич „Еразмус+”

БУЏЕТ:

Проверете во Програмскиот водич „Еразмус+”

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: