ЕУ: Interreg (VI-A) ИПА Бугарија – Северна Македонија 2021-2027 Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Interreg (VI-A) ИПА Бугарија – Северна Македонија 2021-2027 Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

15 септември  2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Повикот е насочен кон специфична цел „Подобрување и зачувување на природата, биодиверзитетот и зелената инфраструктура, вклучително во урбаните средини и намалување на сите форми на загадување“ и има за цел да ги идентификува предлог проектите кои ќе придонесат за развој на „зелена“ инфраструктура во урбаните и периурбани области, чиишто широки ефекти ќе имаат позитивно влијание врз здравјето и благосостојбата на луѓето, ја поддржуваат зелената економија, создаваат работни места и ја подобруваат биолошката разновидност.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Законски основани јавни организации (правни лица);
  • НВО/непрофитни организации со регистрација од областа на екологијата, заштитата на животната средина и биодиверзитетот, образованието и други дејности, со регистрација најдоцна две години пред оваа покана;
  • универзитети или други академски/образовни/обучни институции.

*Сите кандидати мора да бидат регистрирани во подобната програмска област.

БУЏЕТ:

Комплетниот пакет за аплицирање е објавен на следните електронски страници:

www.mls.gov.mk

www.mrrb.government.bg

www.eufunds.bg

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: