ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ЛОКАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

За остварување на јавните потреби и јавниот интерес на младите луѓе на територијата на општина Охрид, согласно Законот за младинско учество и младински политики објавен во Служен весник на РМ бр. 10 од 16.01.2020 година, се наметнува потреба од формирање на Локален младински совет на општина Охрид.
Бројот на членови на младинскиот совет на општина Охрид изнесува 7 од кои најмалку 40 % припаѓаат на помалку застапениот пол.Членовите на локалниот младински совет на општина Охрид имаат мандат од две години со право на уште еден избор.

Изборот на членови на младинскиот совет на општина Охрид го прави Локалното собрание на млади, на непосредни избори со тајно гласање.

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

  • Јавниот повик е отворен за претставници на: младински организации, организации на млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои се активни на територијата на општина Охрид како и поединци кои имаат искуство со младински активности  кои ги исполнуваат следните критериуми:
  • Да имаат активности на територијата на општина Охрид;
  • Да се: жители на општина Охрид и да бидат на возраст од 15-29 години;
  • Да имаат искуство со младински активности и проекти;

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ на следниот линк.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: