UNOV / UNODC: Седми циклус на Програмата за мали грантови на UNVTF

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Седми циклус на Програмата за мали грантови на UNVTF

Прва под-грант програма

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

UNOV / UNODC

КРАЕН РОК:

24 февруари 2023 до 23:59 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Главните цели на оваа програма на грантови се:

  • да се обезбеди директна помош и заштита на ранливите жртви на трговијата со луѓе
  • да се подобри здравјето и благосостојбата, да се олесни социјалната интеграција и да се спречи повторното шверцување меѓу ранливите жртви на трговијата со луѓе.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

да биде непрофитна организација, регистрирана според релевантните закони на земјата каде што е регистрирана и во земјата каде што ќе го спроведува предложениот проект;

  • се регистрирани до 1 јануари 2021 година;
  • да биде директно одговорна за подготовката и управувањето со проектот, односно да не дејствува како посредник;
  • да покаже претходно искуство од најмалку две (2) години спроведување на активности во областа на директната помош на жртвите на трговијата со луѓе во согласност со Протоколот за спречување;
  • целосна регистрација 2 во порталот за партнери на ОН (UNPP) на https://www.unpartnerportal.org/registration и обезбеди валиден идентификација на УНПП партнерот;
  • имаат банкарска сметка на име на организацијата;
  • потврди дека организацијата презема соодветни мерки за спречување на сексуалната експлоатација и злоупотреба и го потпишува формуларот за партнерска декларација.

БУЏЕТ:

20.000 долари.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/2023-call-for-proposals.html

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: