ЕУ: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ ГРАНТОВИ

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАЛИ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АКЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРОТИВСТАВУВАЊЕ НА НАСИЛНИОТ ЕКСТРЕМИЗАМ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе „Отворена порта/Ла Страда

КРАЕН РОК:

15 октомври 2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Главната цел на проектот е да се изгради отпорно, кохезивно и инклузивно општество кое ефикасно го спречува и се бори против насилниот екстремизам и радикализација преку активно вклучување и влијание на граѓанското општество, државни и недржавни чинители.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Непрофитна организација регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации во Република Северна Македонија најмалку една година пред објавувањето на овој повик. Предност имаат организациите кои се од следните градови: Скопје( општина Кисела Вода, општина Гази Баба) и Куманово.
  • Да се директно одговорни за подготовката, управувањето и спроведувањето со проектот, а не да дејствуваат преку посредник.
  • Вкупните годишни приходи остварени за 2022 година да не надминуваат износ од 100.000 евра во денарска противвредност годишно.
  • Организацијата да не користи оперативен грант од Европска Унија.

БУЏЕТ:

Максимален износ: 5.000 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Тука.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: