ЕУ: Младите – агенти на променaтa

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Младите – агенти на променaтa

Повик за поднесување апликации за финансиска поддршка за младински иницијативи/акции со фокус на волонтерство и активизам кај младите во Република Северна Македонија.

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

Центар за Интеркултурен Дијалог, Сојуз на извидници на Македонија и Центар за истражувања и анализи НОВУС

КРАЕН РОК:

31 декември 2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Област 1: Животни вештини и вештини на 21 век

Област 2: Заштита на животната средина

Област 3: Самовработување и социјални претпријатија

Област 4: Меѓукултурен дијалог

Oбласт 5: Младинско учество

Oбласт 6: Локални младински патеки

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Поддршката која ќе ја добијат организациите, фондациите или неформалните групи ќе биде in-kind поддршка, односно тоа значи дека трошоците ќе бидат исплаќани директно од сметката на проектот.

БУЏЕТ:

Минимален износ: 18 450 денари

Максимален износ: 120 000 денари

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следиот ЛИНК

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: