ЕУ: Ерaсмус +, Клучна акција 2

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Партнерства за соработка во областите на образованието, обуката и младите, освен оние поднесени од европските невладини организации, Партнерства за соработка во областите на образованието, обуката и младите поднесени од европските невладини организации, Партнерства за соработка во областа на спортот, Мали партнерства во областите на училишното образование, стручно образование и обука, образование за возрасни и млади, Мали партнерства во областа на спортот, Градење капацитети во областа на спортот,Непрофитни Европски спортски настани.

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

22 март 2023 во 17:00 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Проверете во Програмскиот водич „Еразмус+”

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Проверете во Програмскиот водич „Еразмус+”

БУЏЕТ:

Проверете во Програмскиот водич „Еразмус+”

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116

 

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: