ЕУ: Ерaсмус +, Клучна акција 1

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Ерaсмус +, Клучна акција 1, Мобилност на поединци во областа на високото образование

Мобилност на поединци во областа на ПОО, училишното образование и образованието на возрасни, Мобилност на персоналот во областа на спортот, Меѓународна мобилност во која учествуваат трети земји кои не се поврзани со програмата, Мобилност на поединци во областа на младите.

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

23 февруари 2023 до 12:00

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Проверете во Програмскиот водич “Еразмус+”

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Проверете во Програмскиот водич “Еразмус+”

БУЏЕТ:

Проверете во Програмскиот водич “Еразмус+”

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: