ЕУ: ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

ПОВИК ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА:

  • ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ КЛУБОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИ УСЛУГИ И
  • МЛАДИНСКИ ИНИЦИЈАТИВИ/АКЦИИ ЗА ПРОСПИРЕТ,СОЦИО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНОВАЦИИ

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

18 септември 2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Поддржани капацитети на младите, младинските чинители и нивните акции во

руралните заедници за социо-економски развој.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • да биде правно лице,
  • да биде непрофитна организација,
  • да биде невладина организација,
  • да биде основан во Република Северна Македонија и со седиште во една од руралните
  • општини дел од списокот приложен кон овој повик (Анекс L) како што е наведено во
  • нивната Тековна состојба.
  • да биде директно одговорен за подготовката и управувањето со акцијата.
  • да не е корисник на грант/финансиска поддршка преку следните програми/повици (ИПА/2021/430-657-1/ПОМ/2023 и EuropeAid/171333/DD/ACT/MK)

БУЏЕТ:

минимален износ: 123.000 денари

максимален износ: 307.500 денари

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Тука.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: