Европска Комисија: Програми за подигање на јавната свест за управување со отпад

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Програми за подигање на јавната свест за управување со отпад

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европска Комисија

КРАЕН РОК:

16.07.2024 до 16:00 часот

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Глобалната цел на овој повик за предлози е да се подобри управувањето со отпадот во регионот на Преспа во согласност со стандардите и принципите на ЕУ.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Непрофитни правни лица.
  • Специфични типови на организации како: невладини организации, оператори од јавниот сектор, локалната власт, меѓународна организација како што е дефинирано во член 156 од Финансиската регулатива на ЕУ
  • Организацијата да биде основана во Северна Македонија најмалку 2 години пред датумот на објавување на овој повик за предлози
  • Организацијата да биде директно одговорна за подготовката и управувањето со акцијата со ко-апликантот(ите) и поврзаните ентитети, не дејствувајќи како посредник.

БУЏЕТ:

Од 180.000 до 200.000 евра

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ на следниот ЛИНК

 

 

 

 

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: