ИНФОРМИРАЈ СЕОбразовни институции во Охрид

ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“

531 views

Развојниот пат на Општинскиот Електромашински Училиштен Центар „Св. Наум Охридски“ од Охрид започнува во учебната 1966/1967 година како резултат на стопанската ориентација на општина Охрид. Наставата во почетокот се изведувала во 4 паралелки од металска струка со 140 ученици и наставен кадар од 4 професори и 3 хонорарни инжинери.

Центарот беше формиран со цел да подготвува кадри од металската насока за потребите на металската индустрија во градот како што беа фабриката „Братство“, фабриката за автомобилски делови и алати „Херој Тоза Драговиќ“ и фабриката „Езерка“.

Развојот на науката, техниката и технологијата придонесува до брзо развивање на електроиндустријата во општина Охрид, така што во учебната 1973/74 година металскиот училиштен центар беше верифициран и за образование на кадри од електротехничката струка од што произлегува и променат на името на центарот во Електромашински со образовни профили од двете струки од трет и четврти степен. Во периодот од 1985 до 1988 година центарот се проширува и се здобива со нов училиштен простор и нова опрема со што дополнително се подобруваат условите за изведување на воспитно образовната дејност.

Живко Чинго 1, Ohrid 6000

[email protected]

www.emucohrid.edu.mk

 

 

Related Articles

No results found.