Образовни институции во Охрид

Гимназија – ОСУ „Св. Климент Охридски“

500 views

 ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид е општинско средно училиште во кое се изведува настава согласно наставните планови и програми за гимназиско образование и е единствена гимназија од четирите средни училишта на подрачјето на Општина Охрид.

Aдреса:

ул. Димитар Влахов бр. 71 – Охрид

Tелефони:

Гимназија 046 262 217

тел. / факс 046 262 922

E-mail: [email protected]

Related Articles

No results found.