Инфо за Млади
306

Во ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид отворено работно место за технолог

Главни задачи и одговорности:

 • Познавање на работењето на машините, алатите и опремата
 • Познавање на организациските, технолошките и контролните прописи и документацијата на работното место
 • Пропишување технолошки постапки и упатства за работа
 • Спроведување анализи и отстранување на причините (рекламација, исфрлање,…)
 • Следење и оптимирање на процесите
 • Спроведување тестрирања и проценки за развојните и повторените алати и опрема
 • Подучување на вработените
 • Познавање на анализата FMEA и соработка при изработката
 • Познавање и соработка при изработка на 8D извештаи
 • Грижа за чисто и уредно работно место
 • Почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
 • Извршување други задачи во согласност со обученоста на работникот и упатствата од работодавачот

Квалификации:

 • Техничко образование
 • Искуство од областа предност

Од кандидатот очекуваме:        

 • Упорност и соработка
 • Запознавање на организацијата
 • Доверливост
 • Иницијатива и тимска одговорност
 • Говорење и владеење на англискиот јазик (германски опционо)
 • Употреба на стандардни и специјализирани компјутерски алатки

Позицијата бара користење на заштитна опрема, 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – производни капацитети (ЦНЦ центри), работа во 2 смени, дежурни повици (по потреба).

Нудиме:

 • Компетитивна плата и можност за континуирано професионално усовршување и развој
 • Покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • Обезбеден топол оброк
 • Во случај кандидатот да доаѓа од друг град, покривање на трошоци за сместување
 • Исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • Исплата на новогодишен надоместок
 • Доброволно приватно здравствено осигурување
 • Награди и бонуси согласно покажани резултати и останати бенефиции како вработен кај нас

Кандидатите своите пријави можат да ги испратат најдоцна до 20/07/2023.

www.lthcastings.com/careers

Повеќе детали на: Vrabotuvanje.com – Технолог – Охрид – ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави