Инфо за Млади
43

УНИПЛАСТ има потреба од АСИСТЕНТ НА ДИРЕКТОР НА ПРОИЗВОДСТВО

УНИПЛАСТ има потреба од АСИСТЕНТ НА ДИРЕКТОР НА ПРОИЗВОДСТВО.

Подготовка и чување на документи:
 • Подготовка на документи предвидени со ISO стандард
 • Подготовка на документи поврзани со производствениот процес
 • Проверка, ажурирање и сортирање надокументација поврзана со ISO стандар
 • Проверка, ажурирање и сортирање на документација поврзана со производствениот процес
 • Архивирање на документи
 • Изготвена документација која е предвидена со ISO стандард
 • Изготвена документација поврзана со производствениот процес
 • Целокупната документација според ISO стандард е проверена и навремено ажурирана
 • Целокупната документација поврзана со производствениот процес е проверена и навремено ажурирана
 • Документите се соодветно архивирани

Администравни задолженија:

 • организира термини за состаноци, води календар на активности, копира, усмена и писмена коресподенција и сл. ( канцелариска поддршка)
 • пишување неделен и месечен извештај за работата
 • други задачи доделени од претпоставен
 • уредна евиденција
 • неделните и месечни извештаи се одобрени од претпоставен
 • навремено завршени задолженија и др. задачи дадени од претпоставениот, согласно компаниските приоритети

​Заштита на лични податоци и чување деловна тајна – податоците и документите се чуваат согласно законските прописи

Спецификација за Референт за екипирање со персонал:

1. Физички

 • Пријатна надворешност, претставителна, педантна личност и оддава слика на доверлива личност

2. Постигнувања

 • Мин. ССС
 • Познавање на англиски јазик
 • познавање на MS Office.

3. Искуство

 • Не е потребно претходно работно искуство, но предност е доколку има искуство поврзано со креирање, водење и архивирање на документи.

3. Карактер

 • Ненаметливост, одговорност кон работното место, чување деловни тајни и лични податоци, принципиелност.

4. Вештини/способности

 • гради добри меѓучовечки односи
 • лесно, јасно и транспарентно комуницира (писмено и усмено)
 • умее да работи под притисок и во услови на кратки рокови
 • вештина за уредно водење на евиденција и следење на рокови
 • вештина за анализа на податоци
 • способност за јасно информирање.

Активен до: 28.05.2024

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави