Инфо за Млади
38

ПЗУ – Центар за дијализа Нефроплус има потреба од работници

ПЗУ – Центар за дијализа Нефроплус има потреба од БИОЛОГ (1 извршител) .

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА:

 • Завршено високо образование од областа на биологијата, биохемиска-физиолошка насока или биохемиска насока
 • Работно искуство една година во Биохемиска лабораторија
 • Способност за распределување и решавање на повеќе задачи
 • Организациски вештини и способност за посветување внимание на детали
 • Комуникациски и интерперсонални вештини
 • Способност за применување на стандарди на професионализам, соодветен пристап, изглед и однесување
 • Аналитички способности
 • Љубезност, трпеливост, флексибилност
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутери

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Ги почитува правилата за пријавување на пациенти со позитивен наод со цел превенција од интрахоспитални инфекции.
 • Ги познава критериумите за постапување при добивање на критични резултати.
 • Ги почитува правилата за превенција од интрахоспитални инфекции.
 • Контрола на употреба и одржување на кутии за транспорт на биолошки материјали
 • Ги почитува правилата за правилна идентификација на пациенти.
 • Ги почитува правилата за правилно селектирање на отпад и медицински отпад.
 • Ги почитува правилата за кодовите за итност.
 • Ги познава интернационалните цели за безбедност на пациенти.
 • Ги почитува правилата за безбедност на пациентите.
 • Ги почитува правилата за безбедноста на примероците добиени од пациентите за анализа.
 • Ги почитува правилата за ефективна комуникација
 • Правилна комуникација со пациенти и нивните семејства
 • Ги почитува правилата за усна нарачка.
 • Ги почитува правилата за безбедност и здравје при работа.
 • Ги почитува правилата за Хигиена на раце.
 • Ги почитува правилата за Правилно користење на ракавици.
 • Ги почитува правилата за Правилно користење на средства за лична заштита.
 • Ги почитува стандардните мерки за претпазливост.
 • Ги познава кодовите за безбедност.
 • Ги почитува правилата за следење на температура и влажност на простории.
 • Ги почитува правилата за употреба, одржување и мониторинг на логери, термометри и хигрометри.
 • Ги почитува правилата за употреба, одржување и мониторинг на фрижидери и ладилници.
 • Пријавува инциденти.
 • Правилно водење на документација.
 • Задолжување и чување на лекови и медицински материјали.
 • Правилно етикетирање на лекови и медицински материјали.
 • Правилна употреба на софтеврски систем.

 

ПЗУ – Центар за дијализа Нефроплус има потреба од  ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕХНИЧАР (1 извршител) .

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Завршено средно медицинско училиште, отсек медицински лаборант
 • положен стручен испит
 • Работно искуство една година
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутери
 • Одлични комуникациски способности
 • Доверливост, љубезност, трпеливост
 • Високо ниво на претпазливост во работата
 • Флексибилност
 • Работно време од 40 часа неделно

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Го подготвува работното место за тековниот ден.
 • Се грижи и ја контролира хигиената во просторот за заеднички прием на материјалите во оддел и алармира доколку забележи некаков проблем.
 • Води грижа за правилна идентификација на примероците од пациентите.
 • Им дава насоки на пациентите како да се подготват за специфични лабораториски испитувања како што се анализи што се прават во одреден временски интервал во денот и тест за толеранција на глукоза.
 • Прима и подготвува нарачки за лабораториски испитувања.
 • Води уредна евиденција и врши прием на биолошките материјали и негова пред-аналитичка обработка според стандардизирана лабораториска процедура.
 • Спроведува правилна дистрибуција на биолошките материјали од приемната просторија до лабораториите каде се изведуваат анализите.
 • Припрема биолошки материјали кои се праќаат во реферални лаборатории.
 • Се грижи за редовно следење на температура и влажност на просториите.
 • Води уредна евиденција на медицинската документација.
 • Води евиденција во компјутерскиот систем.
 • Ги почитува правилата за правилна идентификација на пациенти.
 • Ги почитува правилата за селекција на медицински отпад.
 • Ги почитува правилата за хигиена и дезинфекција на раце и правилна употреба на заштитни ракавици и очила.
 • Ги почитува правилата за превенција од интрахоспитални инфекции.
 • Доколку се случи незгода на работното место (незгода на вработениот при интервенција, незгода на пациент или посетител), ја пријавува по протокол.
 • Учествува на состаноци и едукативни предавања.
 • Има активна улога во развивање на квалитетот на здравствените услуги.
 • Ги известува надлежните лица за тековни проблеми.
 • Се грижи за безбедноста на пациентите.

Активен до: 27.05.2024.

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави