ЕУ: Инструмент за претпристапна помош за рурален развој – Повик за предлози за проекти во рамките на ЕУ за одржлив развој на програмата на Областа на Преспанското Езеро

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Инструмент за претпристапна помош за рурален развој – Повик за предлози за проекти во рамките на ЕУ за одржлив развој на програмата на Областа на Преспанското Езеро

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

15 август  2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Глобалната цел на овој повик за предлози е решавање на еколошките, социјалните или економските предизвици идентификувани од локалните заедници во областа на Преспанското Езеро.

  • Приоритет 1: Зачувување и валоризација на културата, природното и културното наследство и вредностите
  • Приоритет 2: Подобрување на понудата за одржлив еколошки туризам
  • Приоритет 3: Зајакнување на меѓусебното разбирање и соработка со Албанија и Грција за зачувување и одржлив развој на областа на Преспанското Езеро

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Правно лице,
  • Непрофитабилно
  • Да бидe основано во земјата со право на ипа III регулатива; т.е. земјите-членки на ЕУ, корисниците наведени во анекс I на ИПА III регулативата, членките на земјите партнери од Европската економска област и соседството и териториите опфатени со НДИЦИ и
  • Да биде директно одговорно за подготвувањето и управувањето со акцијата , не дејствувајќи како посредник, или да биде специфичен вид на институција или организација како што се: Организации на граѓанското општество…

БУЏЕТ:

Минимум: 150,000 евра

Максимум: 400,000 евра

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: на следниот ЛИНК.

 

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: