Инфо за Млади
201

Општина Охрид објавува Јавен Оглас за Соработник за информатички работи и Архивар

Општина Охрид објавува Јавен Оглас за Соработник за информатички работи и Архивар

1.Соработник за информатички работи

Општи услови
–   да е државјанин на Република Македонија,
–   активно да го користи македонскиот јазик,
–   да е полнолетен,
–   да има општа здравствена способност за работното место,
–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Компјутерска техника и информатика
– најмалку 1 (една) година работно искуство во струката

2. Архивар – Одделение за административни – правни работи и човечки ресурси


Општи услови

–   да е државјанин на Република Македонија,
–   активно да го користи македонскиот јазик,
–   да е полнолетен,
–   да има општа здравствена способност за работното место,
–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, вишо/средно економско, правно, гимназија
– најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

 

Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

Активен до: 07.09.2023

Повеќе детали на следниот линк.

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави