МЦО ПРАЈТ
282

Младински Центар Охрид за Формите за младинско организирање и претставување

Младински Центар Охрид спроведува е-кампања за младинско учество!
„Инспирирај! Иницирај! Учествувај!“
Целта на оваа кампања е младите да се запознаат со Законот за младинско учество и младински политики; учеството на младите во процесот на креирање и донесување одлуки; обезбедување поддршка на младите; активно информирање; како и зајакнување на свеста за важноста на младите и нивната општествена улога.
Форми на младинско организирање:
Се запознавме со тоа што е Младинска Организација.
Но, што е Организација за Млади?
Која е разликата?
Можно е да е слика од ‎текст кој вели „‎МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР OXPVA Член 7 ОРГАНИЗАЦИЗА اما۰ ЗА МЛАДИ ኢዮጵ МУКСТУвдю! УЧЕСТВУВАЗ ИНИЦИРАЗ за млади e не е водена на политичка Организацита регистрирана организацита согласно co Законот за здруженила и фондации, koja од млади или e подмладок партила, секциа во синдикат организирана како дел од друг правен суб.ект, дел од програмските цели активности насочени кон младинска и се унапредуване интересите на младите. на СЕГА н prarnaay Закон за младинско учество и младински политики ОПШТИНАО ОХРИД‎“‎
Тагови:

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави