ЕУ: Системот на ЕУ за овозможувачка животна средина за граѓанското општество – EU SEE

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Системот на ЕУ за овозможувачка животна средина за граѓанското општество – EU SEE

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

15 март 2023 во 17:00 часот.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Глобалната цел на овој повик за предлози,  e “Пaртнерите на граѓанското општество” на глобално, регионално и партнерско ниво, капацитет и способност да откриват и реагират на ситуации на влошена или подобрена животна средина, и да се занимават и да допринесат за структурните предуслови за една таква средина да се подобри.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Правно лице
  • Непрофитна организација
  • Да бидат основани во една од земјите со право или териториите наведени во припојувањето Список на земји и територии, како што е наведено во делот 2.1.1 Дозволивост на кандидатите
  • Да биде директно одговорен за подготвувањето и управувањето со акцијата со ко-апликантот(ите) и да не учествува како посредник.

БУЏЕТ:

/

ПОВЕЌЕ…

Извор: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: