ЕУ – Фондацијата Албиз: Повик до граѓанските организации за доделување на грантови – втора фаза

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Повик до граѓанските организации за доделување на грантови – втора фаза

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ – Фондацијата Албиз

КРАЕН РОК:

15 април 2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Целта на повикот е да ги мотивира и поддржи локалните грас-рут граѓански организации да реализираат проекти во заедницата преку кои ќе се создаваат услови за подобрување на квалитетот на живот на  жителите, со посебен фокус кон младите и жените.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Приоритет ќе им се даде на ГО кои ги вклучуваат младите и жените во одлучувањето, или со нивните активности влијаат на подобрување на нивната социо-економска положба во заедниците.

БУЏЕТ:

Од 5.000 до 6.500 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://cip.mk/povik-do-graganskite-organizaczii-za-dodeluvane-na-grantovi-vtora-faza/

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: