ЕУ Институт за европски политики: Вклучување на граѓаните во реформата на јавната администрација на локално ниво

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

[Отворен повик] Грантова шема: Вклучување на граѓаните во реформата на јавната администрација на локално ниво

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

Институт за европски политики

КРАЕН РОК:

28 декември 2023 година

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Целокупната цел на грантовата шема е во согласност со Целта 3 од Проектот: Зајакната вклученост на мали и други локални ГО за РЈА на локално ниво, како и граѓански ангажман во РЈА.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Граѓански организации (види детали во повик)

БУЏЕТ:

Вкупна сума од 280,000 евра е доделена за грантовата шема со цел да поддржи 20 грантови, секој во вредност од 14.000 евра од кои 4 во Србија, 4 во БиХ, 3 во Албанија, 3 во Северна Македонија, 3 во Косово и 3 во Црна Гора.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://epi.org.mk/post/25109

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: