ЕУ – Македонското здружение на млади правници (МЗМП): Јавен повик за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки како и лица кон кои се извршуваат пробациски работи

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Јавен повик за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки како и лица кон кои се извршуваат пробациски работи

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ – Македонското здружение на млади правници (МЗМП)

КРАЕН РОК:

21 април 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Општа цел на повикот е намалување на рецидивизмот и ранливоста на осудените лица по нивно отпуштање на слобода преку зајакнување на политиките и праксата за нивна ресоцијализација, реинтеграција и пост-пенална грижа во согласност со најдобрите меѓународни и европски стандарди.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Непрофитна организација регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации во Република Северна Македонија најмалку две години пред објавувањето на овој повик;
  • Организации кои работат на локално ниво/организаци лоцирани и/или спроведуваат активности надвор од Скопје (да располагаат со капацитети и искуство во обезбедување услуги во и надвор од подрачјето каде се наоѓа седиштето на организацијата)
  • Да се директно одговорни за подготовката, управувањето и спроведувањето со проектот, а не да дејствуваат преку посредник;
  • Oрганизацијата да не користи оперативен грант од Европска Унија;
  • Да се работи за граѓански организации кои работат со ранливи категории на лица;
  • Организацијата да располага со просторни, технички и човечки капацитети да обезбедува услуги како и со искуство во давањето на услугите

БУЏЕТ:

Од 15.000 до 20.000 евра.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: на следниот ЛИНК.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: