ЕУ: Програма „Креативна Европа” Новата култура ги поместува Европа повикот за домаќини на престој

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Програма „Креативна Европа” Новата култура ги поместува Европа повикот за домаќини на престој

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

15 јуни 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Културните организации кои редовно организираат уметнички и креативни активности или/и оние кои имаат капацитет да спроведат меѓународен уметнички и културен престојен проект може да важат.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Претставник на организација или лице регистрирано како правно лице
  • Организираат активности поврзани со барем еден од наведените сектори погоре
  • Редовно организира уметнички и културни активности или/и има капацитет (т.е. објект, услуги, персонал и менторство) да спроведе уметнички и културен престојен проект
  • Да покани најмалку 1 и најмногу 5 уметници или културни професионалци, да учествуваат во проектот за престој, кои легално престојуваат во најмалку една друга земја од Креативна Европа

 БУЏЕТ:

Ве молам, видете ја документацијата за повикот.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: 2023 WB Call – General Overview (peacenexus.org)

 

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: