ЕУ: ИНТЕРРЕГ VI-A ИПА Бугарија – Северна Македонија 2021-2027

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

ИНТЕРРЕГ VI-A ИПА Бугарија – Северна Македонија 2021-2027

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

22 јули  2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Проектни идеи треба да придонесуваат за постигнување на Специфичната цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони со помош на паметни решенија кои обезбедуваат универзален пристап и учество“ на територијалната стратегија.

Специфичната цел 1.2 се заснова на следните полиња на интервенција поврзани со туризмот:

– Мобилност и поврзување, вклучително и алтернативна мобилност;

– Брендирање и маркетинг на туристички производи во прекуграничниот регион;

– Вработливост во туристичкиот сектор, зајакнување на културно – природните локалитети и врски туризам – животна средина;

– Акции за намалување на ранливоста на услугите во туристичкиот сектор.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Право да аплицираат имаат општините, Центрите за развој на планските региони, јавни установи и институции, ММСП, невладини организации, како и академски, истражувачки и обучувачки правни субјекти.

БУЏЕТ:

минимум 500.000 евра и максимум 1.000.000 евра

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: тука

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: