ЕУ: Ерaсмус + Клучна акција 3, Жан Моне акции и мрежи

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Ерaсмус + Клучна акција 3, Жан Моне акции и мрежи

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

ЕУ

КРАЕН РОК:

14 февруари 2023 во 17:00

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Проверете во Програмскиот водич “Еразмус+”

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Проверете во Програмскиот водич “Еразмус+”

БУЏЕТ:

Проверете во Програмскиот водич “Еразмус+”

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: