МЦО ПРАЈТ
72

Е-Кампањата за Младинско Учество – Стратешка област: Младинско Информирање

Младински Центар Охрид се насочува кон унапредување на младинското учество, бидејки истото влијае и на подобрување на благосостојбата на младите на локално ниво.
Е-Кампањата за Младинско Учество, продолжува со осврт на Стратешка Област: Младинско Информирање при Локалната Стратегија за Млади на Општина Охрид.
Како до зголемена младинска информираност?
Кои чекори треба да се преземат за унапредување на младинската информираност?

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави