CEI: Повик за предлози 2023

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Фонд за соработка на ЦЕИ

Повик за предлози 2023

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

CEI – Central European Initiative

КРАЕН РОК:

13 октомври 2023

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Градење на капацитети преку трансфер и споделување на знаења, особено од земјите-членки на ЦЕИ на ЕУ до земјите-членки на ЦЕИ кои не се членки на ЕУ; и за размена на искуства и добри практики меѓу сите земји-членки на ЦЕИ преку фаворизирање на мобилноста и вмрежувањето.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Сите јавни и приватни субјекти базирани и регистрирани во земјите-членки на ЦЕИ. Меѓународните организации, исто така, можат да аплицираат.

БУЏЕТ:

Сегмент 2.1: до 15.000 евра

Сегмент 2.2: до 40.000 евра

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Тука.

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: