Инфо за Млади
101

АЕРОДРОМ СВ„АПОСТОЛ ПАВЕЛ“ ОХРИД има потреба од РЕФЕРЕНТ ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

АЕРОДРОМ СВ„АПОСТОЛ ПАВЕЛ“ ОХРИД има потреба од РЕФЕРЕНТ ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ.

 

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО​:

Да го заштити цивилниот воздушен сообраќај од дејствија на незаконско постапување, како и имотот, вработените, коминтентите и гостите.

ОСНОВНИ ОДГОВОРНОСТИ​:

 • Одговорен е да го заштити Цивилниот воздушен сообраќај од актите на незаконско постапување, како и имотот, вработените, коминтентите и гостите.
 • Должен е да постапува по конкретни задачи предвидени со програмата за обезбедување, упатствата и процедурите за работа за конкретната работна позиција.
 • Задолжен е за спроведување на пешачака и моторна патрола во зоните на аеродромот, периметарската ограда и објектите во нив заради утврдување на нивната безбедносна и техничка состојба за што изготвува соодветен извештај.
 • Задолжен е за спроведување на видео надзор и постапување согласно Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во ТАВ Македонија.
 • Заштита од неовластено влегување и движење на лица во AIRSIDE и другите зони на ограничено движење преку идентификување и задржување на сомнителните лица до доаѓање на МВР.
 • Задолжен е за заштита на имотот на компанијата од неовластено внесување – изнесување на предмети, опрема, делови од опрема и друг вид на имот.
 • Задолжен е за надгледување на процесот на прифат и отпрема на воздухоплови од безбедносен аспект.
 • Задолжен е за спроведување на безбедносен преглед на возила пред влез во безбедносно ограничените зони на аеродромот како и за спроведување на придружба на возила и на посетители во безбедносно ограничените зони на аеродромот.
 • Задолжен е да врши пред- бординг контрола на патниците.
 • Се грижи за состојбата на оружјето, опремата, средствата за лична заштита и за истото води и доставува соодветна писмена евиденција.
 • Задолжен е за контролирање на ИД картичките, пријавување на придружувани лица во ПС за ГК Аеродром Св. Апостол Павле Охрид со цел издавање на времени ИД картички и водење на редовна евиденција за спроведување на истото.
 • По потреба извршува работни задачи на Рентген Оператор согласно лиценците,сертификатите и уверенијата за работа.
 • Задолжен е да изготвува дневни извештаи за спроведените активности како и извештаи за било какви нарушувања или безбедносно-интересни случки, појави и предмети кои би можеле да ја загрозат безбедноста на воздухопловното пристаниште, воздухопловите, патниците и предметите.
 • Одговорен е да ги почитува сите интерни акти на ТАВ – Македонија
 • Одговорност за извшување на работата согласно системите за управување со квалитет, задоволство на клиентите и животната средина
 • Извршува и други должности и обврски по наредба на претпоставениот,согласно позитивните законски прописи

ВЕШТИНИ:

 • Добра физичка кондиција
 • Прва помош
 • Само одбрана
 • Ракување со огнено оружје
 • Комуникациски вештини
 • Тимска работа
 • Добро познавање на организацијата
 • Професионалност и одговорност
 • Почитување и работна етика
 • Организациски вештини и менаџирање со време
 • Ориентираност кон корисници
 • Англиски јазик
 • Компијутерски вештини

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Средно Училиште (IV степен)
 • Високо образование (VII Степен) ќе се смета за предност
 • Уверение за завршен А2 степен на познавање на англиски јазик (согласно Common European Language Framework)
 • Положен стручен испит за вршење обезбедување на имот и лица (Сл.весник на Р.Македонија бр.80/99 член 8)

Активен до: 22.03.2024

Повеќе детали на следниот линк.

 

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави