Централноевропска иницијатива – ЦЕИ: Повик за предлози за соработка

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Повик за предлози за соработка на ЦЕИ за 2022 година

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Централноевропска иницијатива – ЦЕИ

 

КРАЕН РОК:

20 јануари 2023

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Предлозите треба да се фокусираат на градењето капацитети преку пренесување и споделување на ноу-хау, особено од земјите-членки на ЦЕИ на ЕУ во земјите-членки на ЦЕИ кои не се членки на ЕУ. Активностите можат да земат форма на конференции, семинари, работилници и курсеви за обука.

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

  • Јавните и приватните институции регистрирани во земја-членка на ЦЕИ,
  • Невладините организации, како и
  • Меѓународните организации, се поканети да аплицираат во Фондот за соработка на ЦЕИ за иновативни активности во корист на мобилноста и вмрежувањето.

БУЏЕТ:

15.000 евра.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: https://www.cei.int/news/9496/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2022-open-deadline-20-january-2023

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: