Македонската развојна фондација за претпријатија: Повик за доделување грантови

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

„Потпри се на младите“

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европската Унија преку Македонската развојна фондација за претпријатија

 

КРАЕН РОК:

03 март 2023 година, до 16:00 часот.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Цел – подобрување на квалитетот на живот на младите и жените од руралните општини во Североисточниот, Пелагонискиот, Полошкиот и Југозападниот плански регион. Исто така, целта на овој повик е подобрен економски просперитет, социјална економија и иновации за и меѓу младите во локалните заедници.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Сите организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации кои ќе бидат директно одговорни за подготовка и управување на акцијата.

БУЏЕТ:

Минимум 492.000 денари

Максимум 615.000 денари

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: Повик за финансиска поддршка на младински иницијативи/акции – Македонска развојна фондација за претпријатија (mrfp.mk)

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: