Европска младинска Фондација,Совет на Европа: Пилот активност

ИМЕ НА ПРОГРАМАТА:

Плот активност.

 

ИЗВОР НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Европска младинска Фондација,Совет на Европа.

 

КРАЕН РОК:

Постојано отворени повици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Пилот активностите треба да одговорат на предизвик во општеството, тие се „интервенции”. Пилот активностите треба да имаат европска димензија (земји учесници, контекст итн.), иновативна методологија и јасно локално влијание. Пилот активностите, исто така, можат да ги спроведуваат меѓународните невладини организации/мрежи како дел од нивниот работен план и во соработка со локалните невладини организации.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:

Регионални мрежи, национални и локални младински невладини организации.

БУЏЕТ:

Максимум 10.000 евра.

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ…

Извор: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/application

You might also like:
No results found.
Like this article? Share with your friends!

Read also: