Инфо за МладиИНФОРМИРАЈ СЕ
233

АВРСМ објавува Ј А В Е Н   О Г Л А С   за отворање на нови работни места во правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис

Ј А В Е Н   О Г Л А С

 

за отворање на нови работни места во правни субјекти (микро, мали и средни претпријатија) кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис

преку користење на кредитни средства

 

Пријава за учество во овој Проект може да достави правен субјект (микро,  мало и средно  претпријатие) кој:

–        е регистриран најмалку 6 месеци

–        има изготвено годишна сметка за претходната година,

–        има најмалку 1 вработено лице на денот на аплицирањето и

–        не го намалил бројот на вработените лица во последните 3 месеци пред денот на аплицирањето.

 

Повеќе детали на: Огласи за активни мерки (av.gov.mk)

Повеќе слични објави

Најпосетувани објави